Thông tin chuyên ngành Xi măng Việt Nam

Hiệp hội XMVN

Giới thiệu về hiệp hội Xi măng Việt Nam

(10/11/2010 9:11:44 AM) Hiệp Hội Xi măng là một tổ chức tự nguyện, phi Chính phủ của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức khác liên quan đến ngành công nghiệp xi măng nhằm mục đích hợp tác hỗ trợ nhau đề thúc đẩy sự phát triển của bản thân mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức và của ngành, nâng cao trình độ về chuyên môn nghề nghiệp, kinh doanh có hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của Hội viên trong  khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.


HIỆP HỘI XI MĂNG VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Cement Association (VNCA).
I - SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VNCA:


 

II- ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI XI MĂNG VIỆT NAM:

CHƯƠNG I: TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

 Điều 1:  Hiệp Hội lấy tên là : Hiệp Hội xi măng việt nam (Gọi tắt là Hiệp Hội xi măng).

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam National Cement Association.

Gọi tắt là: VNCA.

Điều 2: Hiệp Hội Xi măng là một tổ chức tự nguyện, phi Chính phủ của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức khác liên quan đến ngành công nghiệp xi măng nhằm mục đích hợp tác hỗ trợ nhau đề thúc đẩy sự phát triển của bản thân mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức và của ngành, nâng cao trình độ về chuyên môn nghề nghiệp, kinh doanh có hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của Hội viên trong  khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Điều 3: Hiệp Hội xi măng hoạt động theo pháp luật Nhà nước Việt nam có con dấu và có tài khoản tại ngân hàng. Trụ sở của Hiệp Hội Xi măng đóng tại Hà nội và có Văn phòng đại diện Hiệp Hội Xi măng ở những nơi khác khi có yêu cầu.


CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 4:  Hiệp hội xi măng có nhiệm vụ, quyền hạn:

4.1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong khuôn khổ pháp luật Việt nam và phù hợp với thông lệ Quốc lệ.

4.2. Tổ chức công tác thông tin, hội thảo, tham quan khảo sát, cung cấp cho các Hội viên những thông tin kịp thời ở trong ngành, các nước trong khu vực và thế giới nhằm phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả và công cuộc hiện đại hoá ngành xi măng.

4.3. Tổng kết phổ biến kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý, phổ biến những sáng kiến, những giải pháp, những phát minh có giá trị của những cá nhân và đơn vị Hội viên ở trong ngành công nghiệp xi măng và chia sẻ hai chiều những kinh nghiệm này với các Hiệp Hội bạn. Khen thưởng các cán bộ, Hội viên có đóng góp xuất sắc cho hoạt động của Hiệp Hội.

4.4. Phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các Hội viên thông qua hợp đồng kinh tế ;  tổng hợp ý kiến của tất cả các Hội viên để có một tiếng nói thống nhất về những  vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Hội viên, đến chính sách, pháp luật, quy chế đối với ngành công nghiệp xi măng (đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu vật tư phụ tùng, vận tải, tiêu thụ sản phẩm, thị trường, giá cả, thuế, lương...), phát biểu và kiến nghị với các tổ chức và cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước để bảo vệ quyền lợi của Hội viên. Thực hiện nghĩa vụ đối với pháp luật Việt nam và lợi ích của người tiêu dùng.

4.5. Quan hệ và tham gia các tổ chức Hiệp Hội Xi măng các nước trong khu vực (ASEAN) và thế giới theo quy định Luật pháp Việt Nam để trao đổi thông tin và kinh nghiệm, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp xi măng trong khu vực và thế giới.


CHƯƠNG III: HỘI VIÊN.

Điều 5: Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức khác có tư cách pháp nhân được hoạt động hợp pháp trong lãnh thổ Việt nam, mà những đơn vị này trực tiếp sản xuất, tiêu thụ xi măng, nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, phục vụ và dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp xi măng và một số chuyên gia trong ngành xi măng tự nguyên tham gia đều có thể là Hội viên Hiệp Hội Xi măng.

Các tổ chức liên doanh liên kết sản xuất tiêu thụ xi măng giữa các tổ chức ở trong nước và trong nước với nước ngoài hoạt động hợp pháp trong lãnh thổ Việt nam tự nguyện tham gia sau tháng 10/1998 thì được khuyến khích trở thành Hội viên liên kết của Hiệp Hội Xi măng.

Điều 6: Các tổ chức và cá nhân nói trên muốn trở thành Hội viên Hiệp Hội Xi măng phải có đơn xin gia nhập và được Hội đồng Hiệp Hội Xi măng chấp thuận.

Điều 7: Người đại diện của Hội viên Hiệp Hội Xi măng phải là người có thẩm quyền quyết định của đơn vị. Trường hợp được uỷ quyền làm người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về sự đại diện đó. Trường hợp người đại diện của Hội viên thôi làm đại diện thì Hội viên cử người khác thay.

Điều 8: Trường hợp Hội viên muốn ra khỏi Hiệp Hội Xi măng thì phải gửi đơn xin ra Hiệp Hội cho Hội đồng Hiệp Hội trước 3 tháng và phải đóng đủ Hội phí của bán niên tham gia Hiệp Hội.

Điều 9:  Hội viên Hiệp Hội có nghĩa vụ :

9.1. Tuân theo Điều lệ của Hiệp Hội Xi măng và thi hành các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội và Hội đồng Hiệp Hội Xi măng.

9.2. Đảm nhận những công việc được Hiệp Hội  Xi măng phân công.

9.3. Cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ cho hoạt động của Hiệp Hội Xi măng.

9.4. Tích cực tham gia các hoạt động phối hợp và đề xuất ý kiến đối với hoạt động chung của Hiệp Hội về những vấn đề trước mắt và lâu dài nhằm thúc đẩy hoạt động của Hiệp Hội đạt được hiệu quả cao.

9.5. Đóng Hội phí đầy đủ theo quy định của Hiệp Hội Xi măng.

Điều 10: Hội viên Hiệp Hội có quyền :

10.1. Được hưởng các quyền lợi đã ghi ở Điều 4 và được yêu cầu Hiệp Hội tạo điều kiện giúp đỡ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến bộ và phát triển ở đơn vị mình.

10.2. Được tham gia ứng cử, đề cử bầu vào chức vụ lãnh đạo của Hiệp Hội Xi măng.  

CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Điều 11:   Hệ thống tổ chức của Hiệp Hội Xi măng gồm có :

-      Đại hội toàn thể các Hội viên Hiệp Hội Xi măng.

-      Hội đồng Hiệp Hội Xi măng.

-      Ban Thường trực Hiệp Hội Xi măng.

-      Ban Kiểm tra,

-      Các Chi Hội chuyên ngành.

Điều 12:  Đại hội toàn thể các Hội viên Hiệp Hội Xi măng.

-  Đại hội toàn thể các Hội viên Hiệp Hội Xi măng là cơ quan cao nhất của Hiệp Hội Xi măng Việt Nam.

Điều 13: Đại hội định kỳ 3 năm một lần, Đại hội có nhiệm vụ :

- Thảo luận và phê chuẩn báo cáo hoạt động của Hiệp Hội Xi măng nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới.

- Quyết định những nguyên tắc lớn về thu chi tài chính của Hiệp Hội Xi măng.

- Thông qua Điều lệ mới hoặc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hiệp Hội Xi măng. Bầu cử các Thành viên vào Hội đồng Hiệp Hội Xi măng.

Điều 14: Đại hội toàn thể các Hội viên có thể họp bất thường khi có yêu cầu của ít nhất 2/3 số Hội viên hoặc ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng Hiệp Hội Xi măng.

Điều 15:  Hội nghị thường niên toàn thể Hội viên Hiệp Hội Xi măng 1 năm 1 lần để :

-    Đánh giá tình hình hoạt động của Hiệp Hội Xi măng năm trước.

-    Quyết định chương trình hoạt động năm tới, các biện pháp phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường...

-    Thông qua quyết toán thu, chi tài chính năm trước và dự toán thu, chi tài chính của Hiệp Hội Xi măng năm tới

-    Bầu bổ sung thành viên mới, bãi miễn thành viên Hội đồng Hiệp Hội Xi măng.

-    Công bố kết nạp Hội viên mới và xoá tên Hội viên cũ (nếu có).

Điều 16:  Nguyên tắc biểu quyết Đại hội toàn thể Hội viên và Hội nghị Thường niên theo đa số, có giá trị khi có ít nhất 2/3 số Hội viên của Hiệp Hội Xi măng có mặt và số phiếu nhất trí phải đạt trên 50% số lượng Hội viên.

Điều 17:  Hội đồng Hiệp Hội Xi măng.

Hội đồng Hiệp Hội Xi măng có từ 21-25 thành viên được bầu từ các Hội viên đại diện cho các vùng kinh tế trong cả nước và một số chuyên gia làm công tác chuyên trách của Hiệp Hội. Các thành viên do Đại hội toàn thể Hội viên bầu ra với nhiệm kỳ 3 năm. Hội đồng Hiệp Hội làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Điều 18:  Hội đồng Hiệp Hội Xi măng có nhiệm vụ :

18.1. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội toàn thể các hội viên Hiệp Hội Xi măng.

18.2. Xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động Hiệp Hội Xi măng theo định kỳ.

18.3. Quyết định những công việc của Hiệp Hội Xi măng giữa 2 kỳ Đại hội toàn thể các Hội viên.

18.4. Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, và Tổng Thư ký.

18.5. Quyết định thành lập Ban Thường trực, các Đại diện tại các địa bàn (nếu có).

18.6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của Ban thường trực, các Đại diện (nếu có)

18.7. Xét duyệt việc gia nhập của Hội viên mới, quyết định xoá danh sách Hội viên khi tự nguyện xin ra theo thủ tục hoặc không chấp hành Điều lệ của Hiệp Hội.

18.8. Lập dự toán thu chi hàng năm và quyết toán năm trước, báo cáo tài chính của Hiệp Hội Xi măng trước Hội nghị Thường niên toàn thể Hội viên Hiệp Hội.

Điều 19: Hội đồng Hiệp Hội Xi măng họp 6 tháng 1 lần hoặc bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hiệp Hội Xi măng.

Nguyên tắc biểu quyết tại phiên họp Hội đồng theo đa số, có giá trị khi ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng Hiệp Hội Xi măng có mặt và số phiếu nhất trí phải đạt trên 50% số lượng Uỷ viên Hội đồng.

Điều 20:  Chủ tịch Hiệp Hội Xi măng:

Chủ tịch Hiệp Hội Xi măng do Hội đồng Hiệp Hội Xi măng bầu, nhiệm kỳ là 3 năm.

Chủ tịch Hiệp Hội Xi măng có nhiệm vụ:

+ Đại diện về pháp lý trong các hoạt động và trong các  quan hệ đối nội, đối ngoại của Hiệp Hội Xi măng Việt Nam.

+ Chỉ đạo mọi hoạt động của Hiệp Hội Xi măng trên cơ sở Nghị quyết của đại hội toàn thể. Nghị quyết và chương trình công tác của Hội đồng Hiệp Hội Xi măng giữa 2 kỳ họp.

+ Thay mặt Hội đồng Hiệp Hội triệu tập Hội nghị Thường niên của Hiệp Hội, triệu tập và chủ trì các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường của Hội đồng Hiệp Hội Xi măng.

Điều 21:  Các Phó Chủ tịch phụ trách từng mặt công tác theo sự phân công của Hội đồng Hiệp Hội. Trường hợp vắng mặt, Chủ tịch Hiệp Hội uỷ nhiệm cho một Phó Chủ tịch thay thế.

Điều 22:  Ban Thường trực Hiệp Hội Xi măng.

Ban thường trực Hiệp Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký hoặc Chánh văn phòng Hiệp Hội, là cơ quan điều hành công việc của Hiệp Hội giữa 2 kỳ họp của Hội đồng Hiệp Hội, giúp việc Ban Thường trực là Văn phòng Hiệp Hội.

Văn phòng Hiệp Hội là bộ phận chuyên trách do Chủ tịch chỉ đạo, Tổng Thư ký, hoặc Chánh Văn phòng phụ trách và có từ 3-5 chuyên viên.

Điều 23: Ban Thường trực Hiệp Hội Xi măng có nhiệm vụ:

23.1. Điều hành công việc của Hiệp Hội Xi măng và những công việc theo chương trình công tác giữa 2 kỳ họp của Hội đồng Hiệp Hội.

23.2. Theo dõi đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội toàn thể các Hội viên, Hội nghị Thường niên và Hội đồng Hiệp Hội Xi măng.

23.3. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Hội viên, các thành viên trong Hội đồng, với các Hiệp Hội bạn ở trong nước và  nước ngoài.

23.4. Thay mặt cho tổ chức Hiệp Hội, Hội đồng làm công tác giao tiếp đối nội và đối ngoại.

23.5. Đảm nhiệm công tác thư ký, tổng hợp, hành chính, quản trị trong hoạt động của Hiệp Hội và Hội đồng Hiệp Hội Xi măng.

Điều 24: Ban thường trực Hiệp Hội Xi măng họp 3 tháng một lần hoặc bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hiệp Hội.

Điều 25: Ban Kiểm tra

25.1. Hoạt động của Ban kiểm tra là hoạt động độc lập, chịu sự chỉ đạo của Hội đồng và Ban Thường trực.

25.2. Ban kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đại hội, của Hội đồng và Ban thường trực, kiểm tra về tài chính, kiểm tra việc khiếu nại có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên Hiệp hội..., báo cáo kết quả kiểm tra để Hội đồng và Ban Thường trực xử lý.

25.3. Ban Kiểm tra do Hội đồng Hiệp Hội bầu ra, gồm Trưởng ban, Phó Ban và các chuyên viên. Ban Kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 26: Chi hội chuyên ngành

26.1. Các đơn vị Hội viên Hiệp Hội Xi măng Việt nam có cùng tính chất công nghệ sản xuất được tổ chức thành Chi hội chuyên ngành (gọi tắt là Chi Hội) nhằm trao đổi chuyên sâu theo tính chất kỹ thuật công nghệ, phối hợp hoạt động,  giúp nhau ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng, phối hợp  thị trường, giá cả...

26.2. Chi hội hoạt động tuân thủ Điều lệ Hiệp Hội Xi măng Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Hiệp Hội và Ban Thường trực.

26.3. Điều hành công việc của Chi hội là Ban chấp hành Chi hội, gồm Chi hội trưởng và 1-2 Chi hội phó, do Đại hội bầu ra với nhiệm kỳ 3 năm. Ban chấp hành Chi hội hoạt động kiêm nhiệm.

26.4. Chi hội họp toàn thể định kỳ 6 tháng 1 lần. Tuỳ theo đặc điểm của Chi hội có thể thành lập các Tiểu ban như Tiểu ban kỹ thuật sản xuất, Tiểu ban thị trường...

26.5. Kinh phí hoạt động của Chi hội: Nhằm tạo điều kiện Chi hội có kinh phí hoạt động như tổ chức Đại hội, họp đình kỳ hoặc đột xuất... Hiệp Hội hỗ trợ một phần kinh phí tuỳ theo tính chất hội nghị và số lượng đại biểu.  


CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH

Điều 27: Năm tài chính của Hiệp Hội Xi măng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 28: Tài chính Hiệp Hội Xi măng do Đại hội toàn thể các Hội viên quy định những nguyên tắc lớn và Hội đồng Hiệp Hội Xi măng ấn định mức cụ thể hàng năm, bảo đảm tự trang trải, đúng chế độ tài chính của Nhà nước.

28.1. Các khoản thu:

- Tiền đóng lệ phí gia nhập Hiệp Hội và Hội phí hàng năm do Đại hội toàn thể Hội viên ấn định.

- Tiền ủng hộ của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

- Những khoản thu do hoạt động hợp pháp của Hiệp Hội tạo ra.

28.2. Các khoản chi :

- Chi thường xuyên cho các hoạt động của Hiệp Hội Xi măng.

- Chi lương cho cán bộ, nhân viên của Văn phòng Hiệp Hội Xi măng.

- Mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị.

- Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Hiệp Hội Xi măng.

- Chi khen thưởng đối với cán bộ, Hội viên có thành tích xuất sắc hàng năm.

- Chi hỗ trợ cho hoạt động của Chi hội như tổ chức đại hội, họp định kỳ...


CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 29: Điều lệ sửa đổi này có 6 Chương, 29 Điều đã được Đại hội nhiệm kỳ II Hiệp Hội Xi măng nhất trí thông qua ngày 12/4/2000.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ phê duyệt. Tất cả các Hội viên Hiệp Hội Xi măng Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Điều lệ này.

 

Share |

Nguyễn văn Bình

Nội dung

(28/04/2011 11:23:06)


Hà Nội

26°C

Đà nẵng

30°C

TP.HCM

32°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.500

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.380

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.360

Chinfon

1.000đ/tấn

1.350

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.350

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Nghi Sơn

1.000đ/tấn

1.430

Thăng Long

1.000đ/tấn

1.350

Vicem HT

1.000đ/tấn

1.730

Nghi Sơn

1.000đ/tấn

1.730

Holcim

1.000đ/tấn

1.710

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Tỷ giá

Giá vàng

Tỷ giá hối đoái
Mã ngoại tệ C.Khoản
Giá Vàng tại Việt Nam
Chủng loại Mua vào Bán ra
Đơn vị: VND    Nguồn trích dẫn: Sacombank

Trang VLXD
Tonghoixaydung